гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comОБЩИ УСЛОВИЯ GDPR

Политика за поверителност на Сдружение „Българска Браншова Асоциация Пътна Безопасност”


Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви осведоми за това как Сдружение „Българска Браншова Асоциация Пътна Безопасност” третира вашите лични данни като администратор, а също и за това как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки във връзка с това третиране. Основна мисия на нашия екип е да ви предоставяме изчерпателна и обективна информация относно, актуални събития и маркетингови кампании.

I. Какво регламентират тези Правила за поверителност и на какво законово основание.


От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Неговата цел е да гарантира правото на неприкосновеност, да защити личните данни, за да даде повече сигурност от злоупотреби на всеки от нас. Новият регламент идва с редица изисквания, които Сдружение „Българска Браншова Асоциация Пътна Безопасност” прилага и с които може да се запознаете тук. Сред тях са:
1. Да ви информираме какви данни използваме.
2. Да ви информираме защо ги използваме.
3. Да искаме вашето съгласие, за да ги използваме, когато на тяхна база предоставяме допълнителни услуги като таргетирана реклама, например.
4. Да ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели през тази платформа, за да имате повече свобода.
5. Да ви гарантираме правото да поискате коригиране на вашите данни, тяхното изтриване, както и да "бъдете забравени". В допълнение, можем да ви предоставим данните за сваляне или да ги трансферираме, ако ни уведомите и се легитимирате по съответните начини.
6. Да посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме вашите данни. Имайте предвид, че интернет е глобална мрежа, затова често ние използваме стандартизирани услуги, които да регистрират влизане и да проследят поведение в анонимизиран вариант, например Google Analytics.
Всичко, благодарение на което може да бъде идентифициран даден потребител, се счита за лични данни. Това може да бъде имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес.


II. Какви данни събираме ние


Сдружение „Българска Браншова Асоциация Пътна Безопасност” събира от единствено следната информация:
и-мейл адрес и имена.


III. За какви цели използваме Вашите данни


Целите на обработването са, както следва:
1. Предоставяне на маркетингови услуги и кампании както и другите наши услуги;
2. За предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за таргетирана реклама, директен маркетинг, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и други цели;
3. За да гарантираме, че Вашите интереси са защитени, искаме да Ви уведомим, че имате право безплатно и по всяко време да направите възражение срещу такова обработване, включително профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг.
4. Данните на деца няма да бъдат използвани за целите на директен маркетинг.


IV. На какво основание обработваме Вашите лични данни


Сдружение „Българска Браншова Асоциация Пътна Безопасност” обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, ал. 1, "а" от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679, наричан "ОРЗД") – на основание Вашето изрично, недвусмислено, информирано и конкретно съгласие.


V. На кого споделяме и разкриваме вашите лични данни


Сдружение „Българска Браншова Асоциация Пътна Безопасност” не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да ви предоставим заявени от вас услуги и когато вие сте предоставили вашето разрешение.
Информацията може да бъде предоставяна единствено и само на компетентни органи в Република България и то само, когато е в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи (по силата на Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс и др.).


VI. Защита на информацията


Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва физически на собствени сървъри. При подбор на нашите партньори за сървърна колокация, правим детайлна проверка на тяхната сертификация, като изискваме например покриване на следните индустриални стандарти: ISO/IEC 27001:2013 Information security certificate PCI DSS 3.2 compliance (chapter 9 and 12) ISO 9001:2008 ISO 27001:2013 BS OHSAS 18001:2007 Покриването на посочените стандарти гарантира максимална сигурност на данните на нашите потребители. Ние ограничаваме достъпа до информация за вас от страна на служители, действащи под ръководството на Сдружение „Българска Браншова Асоциация Пътна Безопасност”, за които са налице разумни основания да боравят с тази информация с цел да ви бъдат предоставяни услуги или във връзка с изпълняваните работни задължения от тези служители. Разполагаме с физически, електронни и процедурни защитни средства, които съответстват на нашите законови задължения по отношение защитата на информацията за вас.
Заедно с това ние прилагаме и конкретни технически и организационни мерки за защита на Вашите данни.


VII. Колко време съхраняваме информацията


Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение. Например – наш потребител е дал съгласието си да събираме и обработваме неговия/нейния мейл за маркетингови цели . Прилагаме следните срокове за съхраняване на различните типове лични данни, според тяхната цел, а именно: За целите на маркетинг кампаниите – не повече от 1 (една) година, като за продължаване на този срок се изисква конкретно доброволно съгласие. По отношение на трафичните данни се прилага Закона за електронните съобщения и данните се съхраняват в рамките на 6 месеца. Тези данни се предават на специализираните органи и институции само при спазени законови разпоредби и с надлежно основание. След изтриване на данните, те не се съхраняват при нас.


VIII. Права на субектите на данни според GDPR


1. Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.
2. Право на поправка на лични данни: Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.
3. Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.
4. Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
5. Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
6. Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
7. Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган – за избягване на съмнение контролен орган е Комисията за защита на личните данни (www.cpdp.bg).

IX. Администратор:


Администратор: Пълно наименование на Сдружение „Българска Браншова Асоциация Пътна Безопасност”, БУЛСТАТ: 175884756, със седалище и адрес на управление: Република България, област Столична, община Столична, гр. София, р-н Подуяне, ул. „Бесарабия“ № 114 и адрес за кореспонденция: РБ, област Пловдив, община Пловдив, град Пловдив, район Южен, п.к. 4004, кв. Коматево, Околовръстен път, имот № 15006
XII. Оттегляне на съгласие
Доколкото обработката на Вашите лични данни се основават само и единствено на Вашето съгласие, вие имате право да го оттеглите по всяко време. В този случай, ние ще преустановим обработката на Вашите лични данни, която се базира само на Вашето съгласие незабавно.
Моля да имате предвид, че при оттегляне на съгласието си по отношение на част от данните Ви, може да ни попречи да Ви предоставяме нашите услуги.


X. Извършване на профилиране


Бихме искали да Ви уведомим, че за да Ви предоставим по-ползотворно използване на нашите услуги, е възможно с цел предлагане на конкретни стоки и услуги от трети лица включително, да извършваме профилиране на Вашето интереси, след получено изрично съгласие от ваша страна.