гр. Пловдив, Околовръстен път, кв. Коматево

032/691 867   bbars.info@gmail.com2011 г.

17 март 2011 г., Конференция на тема "Пътна безопасност" , София, УАСГ, зала 205

Предложение: Под ръководството на АПИ и с участието на специалисти от Неправителствените организации явяващи се съорганизатори на Конференцията:

1.През 2011 г да се извършат „пилотни” одити за пътна безопасност на един от следните първокласни пътища от РПМ – І-3, І-4 или І-9;

2.През 2012 г да се извършат одити за пътна безопасност на мостовите съоръжения по АМ „Тракия” и АМ „Хемус” В периода 2012 – 2013 години да се извършат одити за пътна безопасност на 75%

3.Във възможно най-кратки срокове АПИ да предвиди в Договорите за консултантска услуга за изготвянето на Комплексни доклади по смисъла на чл 142 от ЗУТ, оценяващи съответствието на проектно-сметните документации за пътища и съоръжения да има раздел коментиращ безопасността на пътя и пътните съоръжения, съобразно действащата нормативна уредба и специфичните условия на обкръжаващата среда.

28 април2011 г., Кръгла маса на тема: "Одитите по Републиканската пътна мрежа - важен фактор за безопасността на движението"

Предложение: 

1. Да се изготвят Насоки за приложение на Директива 208/96/ЕО за управлението на безопасността на пътните инфраструктури съгласно чл.8 на същата Директива.&

2. Да се направят допълнения към нормите за проектиране на пътища в частта Пътна безопасност.

3. Да се изготвят Указания за проектиране на безопасна пътна инфраструктура.

4. Да се използва капацитета на сертифицирани инструктори по одит на пътна безопасност, които са сертифицирани от правоимащи европейски структури.

5. Да се предложат участници в Работната група на МРРБ за подготовка на Наредба, която следва от Закона за пътищата.

6. Проведената кръгла маса е предшестваща на инициативата на ООН "Десетилетие на действия за безопасност по пътищата 2011-2020 г.", която стартира на 11 май 2011 г.

21 юни 2011 г. - Национална кръгла маса на тема: "Безопасността на движението е споделена отговорност - повишаване ролята на институциите и организациите за предпазване на техните служители и работници от наранявания при пътнотранспортни произшествия", организирана съвместно с Асоциация на полицейските началници и ДОККПБДП, София, УАСГ

Предложение: 

1. Да се изготвят Насоки за приложение на Директива 208/96/ЕО за управлението на безопасността на пътните инфраструктури съгласно чл.8 на същата Директива

2. Да се направят допълнения към нормите за проектиране на пътища в частта Пътна безопасност.

3. Да се изготвят Указания за проектиране на безопасна пътна инфраструктура.

4. Да се изплзва капацитета на сертифицирани инструктори по одит на пътна безопасност, които са сертифицирани от правоимащи европейски структури.

5. Да се предложат участници в Работната група на МРРБ за подготовка на Наредба, която следва от Закона за пътищата.

6. Проведената кръгла маса е предшестваща на инициативата на ООН "Десетилетие на действия за безопасност по пътищата 2011-2020 г.", която стартира на 11 май 2011 г.

23 юни 2011 г. Кръгла маса на тема" Автомагистрала Тракия - първата българска магистрала еталон за пътна безопасност" 

Предложение: 

1. Проектите на ЛОТ 2, ЛОТ 3 и ЛОТ 4 на АМ "Тракия", задължително трябва да съответстват с новите тенденции, съвременни изисквания , европейски норми и директиви. Необходимо е да се извърши одит по пътна безопасност на проектите съгласно Директива 2008.96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури. След като бъде извършен одита, трябва да се осигури финансиране за постигане на целта:"Автомагистрала Тракия - първата българска магистрала еталон за пътна безопасност"


2. Необходимо е да се извърши инспекция по пътна безопасност съгласно Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури. На основа на доклада от инспекцията по пътна безопасност да се осигури финансиране за постигане на целта: "Автомагистрала Тракия - първата българска магистрала еталон за пътна безопасност" . На кръглата маса бяха дискутирани потенциалните възможности за финансиране по различни програми и фондове, а именно:

- Оперативна програма "Транспорт"

- Оперативна програма "Регионално развитие"

- Световна банка

- Държавен бюджет

- Фонд за безопасност към ДОККПБДП

- Други целеви фондове към Европейската комисия за пътна безопасност и интелигентни транспортни системи, като: ROSA и EASY WAY

3. Предлагаме компетентните държавни органи със съдействието на неправителствени организации, експерти и специалисти в областта на пътната безопасност спешно да изработят цялостна концепция за унифициране и хармонизиране с европейските норми и най-добри практики, касаещи безопасната инфраструктура. Да се изработят приоритети за безопасност на Националната пътна мрежа, свързани със Стратегия 2020

15 ноември 2011 г., Кръгла маса "Опасността от неподвижните препятствия по пътя", София, Национален дом на културата и техниката

Предложение:  

1. Да се издаде Наредба на МРРБ в унисон с Техническите правила за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа, приети от Агенция “Пътна инфраструктура” през 2010г. Наредбата трябва да е валидна както за Републиканската пътна мрежа, така и за общинските пътища, градските булеварди и улици.

Резултат: Стартирана е работа през 2019 г., очаква се да бъде приета през тази година.

2. Комисията по транспорта, информационните технологии и съобщенията към Народното събрание на Република България да внесе за разглеждане конкретни текстове за изменение и допълване на Закона за пътищата, забраняващи поставянето на рекламни съоръжения и/или регламентиращи отстоянието при построяването на билбордове и други рекламни съоръжения по Републиканската пътна мрежа.

3. Агенция “Пътна инфраструктура”да извърши инспекция по пътна безопасност на крайпътните препятствия по съществуващата пътна мрежа, с цел тяхното обезопасяване и ефективното им сигнализиране /първоначално по пътната мрежа, част от трансевропейската мрежа.

4. Рекламните съоръжения да се обезопасят с пътни ограничителни системи съгласно Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа и Регламент № 305/2011 на Европейския парламент; На места, където обезопасяването е невъзможно, рекламните съоръжения да бъдат преместени на безопасно отстояние от пътното платно.

Резултат: В Наредбата за специално ползване на пътищата е въведено изискване за обезопасяване на рекламните съоръжения.

Всички препятствия по Автомагистралите „Тракия”, „Марица”, „Хемус”, „Люлин” и „Черно Море” , като бетонови колони на надлези и портални рамки в средна разделителна ивица и в близост до банкета, да бъдат обезопасени в кратък срок и съгласно: Регламент № 305/2011 на Европейския парламент, БДС EN 1317 и Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа.

5. Агенция “Пътна инфраструктура” да започне обезопасяване на дървесните крайпътни насаждения в посока на:


* Поставяне на пътни ограничителни системи /особено при рехабилитация на пътища/
* Реконструкция на насажденията – премахване на тези, които се намират на по-малко от 3м от динамичния габарит и разреждането им по дължината на пътя
* Да се осъвременят в нормите за проектиране отстоянията на дървесните насаждения от ръба на пътното платно в зависимост от класа на пътя.

Резултат: По последната точка - в Наредбата за проектиране на пътища от 2018 г. е регламентирана зоната за безопасност, чиято широчина зависи от класа на пътя и скоростта на движение.


« Назад към всички публикации