гр. Пловдив, Околовръстен път, кв. Коматево

032/691 867   bbars.info@gmail.com2012 г.

22 февруари 2012 г. Международна конференция на тема: "Пътна безопасност", София, хотел Шератон. Организирана съвместно с ERF

Предложение:

1.Към МВР
Да се включи в статистиката на пътно-транспортните произшествия класификацията "ПТП в работна зона на пътя или улицата". Това ще бъде показател за качествата на временната организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

2.Към МВР, АПИ и общините
Да съгласува проекти за временна организация и безопасност на движението, изработени само от проектанти от "Транспортно строителство" по класификацията на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Това ще гарантира по-високо качество на проектите и съответно по-висока безопасност на движението.

3.Към МРРБ

a) Продължителността на краткотрайните видове работи по смисъла на Наредба № 3 на МРРБ от 2010 г. да бъде 1 денонощие, а не 2 денонощия. Двете денонощия налагат прекъсване на работата, което налага поставянето на допълнителна сигнализация.
b) Да се допълни Закона за пътищата с изискване за поставяне на външно осветление на всички пътни възли на автомагистралите и първокласните пътища. Това рязко ще увеличи разпознаваемостта им в тъмната част на денонощието и ще повиши безопасността на движението.
c) На основата на Техническите правила на АПИ за ограничителните системи по тътищата и БДС EN 1317, да се изготви наредба на МPРБ. Това ще улесни прилагането им и по уличната мрежа и общинските пътища съответно ще се повиши безопасността на движението.

4.Към МРРБ и АПИ
Да се включат поне 7 от функциите на интелигентната система за управление на трафика по автомагистралите в плановете за изграждането й. В противен случай ефектът от нея върху безопасността на движението ще бъде половинчат.

5.Към МФ

а) Да се намери един по-справедлив начин за заплащане на пътната такса, размерът на която да е пропорционален на ползването на пътната инфраструктура и тази такса да е предназначена само за пътища;
b) До намирането на трайно решение, от акциза върху течните моторни горива да се финансират: .
- Кофинансирането на европейските пътни проекти ново строителство и рехабилитация;
- Финансиране на ново строителство и рехабилитация по други пътни проекти, извън европейските;
- Вноски по изплащане на заеми от Европейската инвестиционна банка за пътни проекти;
- Поддържане и текущ ремонт на пътната мрежа;
- Мероприятия по безопасността на движението по пътната и уличната мрежа;
- Изграждане на важни улични артерии в големите градове;
с) В съответствие с резолюцията на Общото събрание на Организацията на Обединените Нации и нейния "Глобален план за Десетилетие на действието за безопасността по пътищата 2011- 2020" в следващите две до три години постепенно да се достигне размер на средствата за безопасност на движението 10% от средствата за изграждане, рехабилитация, текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа.
d) Поради не особено значимите средства във фонда " Безопасност на движението" част от тях да се насочват за изготвяне актуализиране на необходимите нормативни документи, свързани с безопасността на движението (МPPБ, МТИТС, МОНМ, АПИ и др).

11 юни 2012 г. писмо до Милена Дамянова - Заместник-министър на образованието, младежта и науката

Предложение: Относно предложение за дарение към Министерство на образованието, младежта и науката, изразяващо се в организиране на интерактивно-обучителен курс по методика на обучение по безопасност на движение по пътищата. 

Резултат: ББАПБ направи дарение в полза на МОМН, в размер на 1500 лв. Със средствата беше проведен интерактивно-обучителен курс по методика на обучение по безопасност на движение на 28 експерти от регионалните инспекторати по образование по пътищата от фирма, член на Сдружението.

19-22 септември 2012 г. Пета национална конференция по пътищата с международното участие на тема  "Безопасност на пътното движение", Несебър, организирана съвместно с АПИ и ББК "Пътища"

Предложение: 

1. Изразявават своята загриженост и тревога за големия брой жертви от пътнотранспортни произшествия по пътищата и се обединяват около позицията, че повишаване на пасивната и активна безопасност на пътната инфраструктура е стратегическо направление за опазване на живота и здравето на хората в пътното движение.

2. Считат, че за голяма част от направените съобщения за ефективни решения в сферата на безопасността на пътната инфраструктура следва да се потърсят възможност за ускорено приложение за повишаване на безопасността на пътната инфраструктура в Република България като:

- Съвременна класификация и стандартизация на пътищата според потребностите на движение;
- Оптичните и шумни напречни маркировки;
- Организацията и документацията по отношение на одита на безопасността на пътната инфраструктура;
- Методите за изследване на грапавостта и сцеплението на настилките;
- Методите за финансиране на научните разработки;
- Методите и средствата за намаляване на ПТП-тата и последствията от тях в крайпътното пространство;
- Ефективните решения за намаляване на челните удари в ПТП в зоните на хоризонталните и вертикалните криви;
- По откриване и отстраняване на местата с концентрация на ПТП и други;

3. Препоръчва се да се намерят възможности за ускорено изменение на правилата за проектиране по отношение на пътната инфраструктура в духа на положителните практики, докладвани на конференцията.

4. Следва да се потърсят различни форми и средства за финансиране и увеличаване на дела на научните изследвания за подобряване на пътната инфраструктура.

27 ноември 2013 г., Кръгла маса на тема: "Подобряване управлението на безопасността на пътната инфраструктура"

Предложение: 

1. Да бъде разширен обхватът на процедурите, свързани с управлението на безопасността на пътната инфраструктура. Одитите и инспекциите по пътна безопасност да станат задължителни за прилагане за републиканските пътища, които не са част от трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България, както и за общинските пътища и улиците в страната. Само по този начин ще успеем да изпълним целите си, поставени в Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата за периода 2011-2020 г.

2. Предлагаме МРР да измени Наредба №РД-02-20-14 от 29 септември 2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация "одитор по пътна безопасност", с цел да бъде синхронизирано извършването на одита за пътна безопасност на етап "преди пускане в експлоатация" и действията на Комисията по съставяне на Акт 15 от Наредба 3 на МРРБ. Изменението на Наредбата следва да съдържа текст, който да предвижда, че решенията и по-специално предписанията на Комисията по отношение на знаци, маркировка и ограничителни системи за пътища следва да бъдат обвързани с препоръките в Доклада от одита, за да не се стига до противоречие между предписанията на Комисията и тези от одитора по пътна безопасност.

3. Взе се решение да бъдат внесени и предложения за изменение и допълнение на Наредба №5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на ПТП и за категоризиране безопасността на пътищата. Предвид различните аспекти и варианти на предложенията, които разработихме и които следва да бъдат сериозно обмислени и обсъдени, предлагаме да бъде организирана съвместна среща между представители от съответните министерства и наши експерти за пълно представяне и обсъждане на предложенията за изменение и допълнение на Наредба №5.

Резултат: Изпратени писма: Изх.№70/13.12.2013 г. до доц. Пламен Орешарски - Министър -председател на Република България, г-жа Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие, доц- д-р Цветелин Йовчев, Вицепремиер и Министър на вътрешните работи и Председател на ДОККПБДП                                                         


« Назад към всички публикации