гр. Пловдив, Околовръстен път, кв. Коматево

032/691 867   bbars.info@gmail.com2013 г.

20 февруари 2013 г., Кръгла маса на тема "Норми за проектиране-безопасна инфраструктура", София, УАСГ

Предложение:

1. Изразяват своята тревога и загриженост от големия брой жертви и наранявания на хора в резултат на пътнотранспортни произшествия по Републиканската пътна мрежа. Считат, че редица предложения за усъвършенстване на нормативната база за проектиране, за отстраняване на опасности по пътната мрежа и в крайпътното пространство, за обезопасяване на установени места с концентрация на пътнотранспортни произшествия сериозно се забавят и не се реализират. Сериозни са проблемите на финансирането в тази насока.

2. Считат за целесъобразно да се създадат предпоставки за разширяване на процедурата по разследване на тежките пътнотранспортни произшествия по пътищата, в подобие на практиката на обработка на катастрофите при другите видове транспорт. Да се търсят пропуски и нарушения в системата като цяло, и съкратят процедурите за тяхното отстраняване.

3. Считат, че в нормативната база по проектиране на надлъжните отводнителни съоръжения по пътищата, съществуват решения опасни за движението и следва да се извърши експертна оценка и направят необходимите промени.

4. Считат, че Техническите правила за проектиране и изграждане на защитни съоръжения, приети от АПИ, следва да намерят място в Наредба на МPРБ, издадена на основание ч 11 ал.2 от Закона за движението по пътищата, с цел да се отнасят и за общинската пътна мрежа и за улиците в населените места.

5. Считат за необходимо да бъде разработен нормативен акт за водене и отчет на крайпътните съоръжения.

6. Считат за уместно към наредбите на МРPБ за пътните знаци (No18/2001 г.), пътната маркировка (No2/2001 г.), пътните светофари (No17/2001г.) и новата наредба за пътно-ограничителните системи да се включат изисквания за създаване, водене и използване на регистрите на съответните пътни принадлежности по улиците и пътищата.

12 април 2013 г. - писмо до г-жа Виолета Ангелиева - Директор на дирекция "Технически правила и норми" към МРРБ

Предложение: Относно предоставяне на оферта във връзка с разработване на "Проект за изменение и допълнение на Наредба №2 от 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътна маркировка, на Наредба №17 от 2001 за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали и на Наредба №18 от 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци".

Резултат: Сключен договор с МРРБ с предмет: Разработване на наредби за изменение и допълнение на Наредба №18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци, на Наредба №2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка и на Наредба №17 за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали във връзка с прилагането на директива 2008/96/ЕС относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури. Изпълнението на договора беше възложено на инж. Петко Табаков, член на КС, почетен член на ББАПБ и член на Съвета на Одиторите на секция "Одитори по пътна безопасност" към ББАПБ. Договорът беше изцяло изпълнен и изплатен през месец декември 2013 г.

18 април 2013 г. - Втора глобална седмица за безопасност на движението на ООН, Семинар „Пешеходна безопасност“, Пловдив, Международен панаир. 

Предложение: 

1.Да се извърши преглед на нормативната база, свързана с обучението на хора за безопасно участие в пътното движение. Особено внимание следва да се обърне за повишаване качеството на обучение в семейството, детските градини и учебните заведения.

2.Да се предприемат действия за усъвършенстване и допълнение на правилата за проектиране и други документи с доказани високоефективни и ниско струващи мерки за осигуряване безопасността на пешеходното движение като:


- мини кръгови кръстовища по улиците;
- успокоени зони 30км;
- подобряване на видимостта в зоните на кръстовищата и пешеходните пътеки, конфликтни зони и др.

3.Да се разширят и разнообразят формите и средствата за контрол за ограничаване на конфликта „водач-пешеходец-пътна инфраструктура“.

4.Призоваваме кметовете и общинските съветници да мобилизират своите усилия, знания и умения, в нашите населени места, да се създават условия, които са приятелски настроени към живеещите там хора, за да бъдат те по-сигурни и защитени от пътнотранспортни произшествия, от шума и замърсяването на въздуха от моторните превозни средства.

27.05.2013 г. и 17.09.2013 г. - писмо до инж. Лазар Лазаров - Председател на УС на АПИ

Предложение: 

Във връзка с предоставена за преглед и становище проектна документация за възлагане на обществена поръчка за полагане на хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи по реда на Закона за обществените поръчки:

- Писмо с предложение за организиране на работна среща, на която да бъдат дискутирани и обсъдени предложенията на ББАПБ за промени и корекции по документацията;
- Писмо със забележки по проектната документация;

Резултат: 

1. На 10.06.2013 г. се проведе работна среща с експерти на АПИ, ЦИПТНЕНС, ББК "Пътища" и ББАПБ;
2. На 22.10.2013 г. се проведе Експертен технико-икономически съвет;
3. Документациите по трите процедури бяха официално обявени;

28 май 2013 г. - Обществена поръчка на МРРБ

Предложение: Съгласно Договор №РД-02-29-250 от 28.05.2013 г. участва и завърши обществена поръчка на МРРБ с предмет: "Разработване на проекти и наредби за изменение и допълнение на Наредба№18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци, на Наредба №2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка и на Наредба №17 за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали във връзка с прилагането на Директива 2008/96/ЕС относно управлението на безопасността на пътната инфраструктура"

10 октомври 2013 г. - Писмо до г-жа Атанаска Тенева - заместник-министър на образованието и науката

Предложение: Относно предложение за дарение към Миинстерство на образованието и науката, изразяващо се в организиране и провеждане на интерактивно-обучителен курс по методика на обучение по безопасност на движение по пътищата. 

Резултат: ББАПБ направи дарение в полз на МОН, в размер на 2252,50 лв. Със средствата беше проведен интерактивно-обучителен курс по методика на обучение по безопасност на движението на 30 експерти от регионалните инспекторати по образование по пътищата от фирма, член на Сдружението.


« Назад към всички публикации