гр. Пловдив, Околовръстен път, кв. Коматево

032/691 867   bbars.info@gmail.com2014 г.

15 април 2014 г. -  Писмо До инж. Стефан Чайков, Председател на УС на АПИ

Предложение: Предложение за дарение в полза на АПИ, изразяващо се в монтиране на допълнители елементи към предпазна ограда за подобряване защитата на мотоциклетистите.

Резултат: На 10 септември 2014 г. на официална церемония ББАПБ предаде на АПИ дарение, което се изрази в монтиране на 620 м.л. допълнителни елементи към предпазна ограда с цел подобряване защитата на мотоциклетистите. Дарението бе изпълнено на Път I-6 Гюешево-София в участъка от км 171+000 до км 171+600. Такъв вид ограда бе монтирана за първи път в България.

28 май 2014 г. Дискусионен форум на тема "Подобряване безопасността на пътната инфраструктура", УАСГ

ПРОБЛЕМ 1: Мястото на ограничителните системи за пътни превозни средства при съоръжение - При определяне на мястото на пътно ограничителните системи при съоръжения съгласно Техническите правила за приложение на ограничителните системи за пътища по Републиканската пътна мрежа на АПИ от 2010г и Нормите за проектиране има противоречие:

- в Нормите за проектиране е предвидено ограничителната система да е на 50см от външният ръб на платното за движение
- в Техническите правила за приложение на ограничителните системи за пътища по Републиканската пътна мрежа на АПИ от 2010г. на стр. 27, Раздел 3.5.1 е записано, че ограничителната система за пътища трябва да се изгради до външният ръб на платното за движение.


ПРЕПОРЪКИ: Да бъде изменена Наредба No 1 за проектиране на пътища, като изискването ограничителната система да е на 50см от външният ръб на платното за движение, да бъде уеднаквено с изискването, заложено в Техническите правила за приложение на ограничителните системи за пътища по Републиканската пътна мрежа на АПИ от 2010г., където е записано, че ограничителната система за пътища трябва да се изгради до външният ръб на платното за движение.

ПРОБЛЕМ 2: Взаимното разположение на бордюрите и пътните ограничителни системи- По автомагистралите в страната е практика да се изграждат вертикални 7 см бордюри пред ограничителните системи, което е предпоставка при ПТП моторното превозно средство първо да се удари в бордюра, в резултат на което да отскочи над предпазната ограда. Представен бе част от ДОКЛАД 537 на Съвета по транспортни проучвания към Националните Академии на тема: "ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ НАСОКИ ЗА БОРДЮРИ и МОНТИРАНЕ НА ПЪТНИ ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ДО БОРДЮРИ", където е описано, че: - При пътища, където експлоатационните скорости са над 85 км/ч, предпазната ограда трябва да се използва само с бордюр с височина 100 mm и по-малко, с наклонена лицева страна на бордюра, като последните трябва да се поставят на 0 м отместване (т.е. бордюрът да е наравно с лицето на оградата). - При пътища, където експлоатационните скорости са над 90км/ч, наклонът на лието на. бордюра не трябва да бъде повече от 1:3, а самият бордюр не трябва да бъде по-висок от 100 мм. - При пътища, където експлоатационните скорости са над 85 км/ч, ограничителните системи за пътища не трябва да се поставят зад бордюра.


ПРЕПОРЪКИ: Горепосочените изисквания относно височината и мястото на бордюра в бъдеще трябва задължително да влязат в измененията на Наредба Ne 1 за проектиране на пътища.

ПРОБЛЕМ 3: Височина на отводнителните окопи, използвани в пътната мрежа на Република България- В България проектните решения се изпълняват с дълбоки бетонови отводнителни канавки обикновено облицовани със стоманобетонови елементи, които освен да изпълняват основната си цел-за отводняване, представляват и голяма опасност за отклонилите се от пътя моторни превозни средства. Като правило при тях се прави и подокопен дренаж за отводняване на пътната конструкция.


ПРЕПОРЪКИ:

1. Да бъде направена промяна в Нормите за проектиране на пътища, като се ограничи използването на дълбоки бетонови отводнителни окопи и се даде приоритет на триъгълни, овални или други такива, които са значително по- безопасни. Отводняването на пътната конструкция ще става с подокопен дренаж. Стойността на такъв окоп ще е значително по-ниска, спасяването на човешки животи няма цена.

2. При използване на дълбоки бетонови отводнителни канавки, да бъде заложено тяхното задължително обезопасяване с ограничителни системи за пътища.

12 юни 2014 г., Дискусионен форум "Новости в светофарните уредби", София, Хотел Централ Форум

Предложение: 

1. Участниците препоръчват на Столичната община и на общините в страната да усъвършенстват управлението на трафика на ниво кръстовище, като по-късно се премине към мрежово управление на трафика. Особено внимание да се обърне на кръстовищата, провеждащи градски транспорт.


2. Да се предложи на министъра на регионалното развитие, при предстоящо изменение на Наредба №17 от 2001 г. за регулирането на движението по пътищата със светлинни сигнали, да се включи методика за изчисляване на транспортно-техническите параметри на светофарните уредби.

Резултат:  Изпълнено с промените в наредбата от 2015 г.

28 ноември 2014 г. Кръгла маса на тема: Решение на Министерският съвет №788 за разплащане на разпоредители с бюджет по договори, организирана съвместно с ББК "Пътища"

Предложение: 

1. АИКБ, в качеството си на участник в диалога между ПРавителството и бизнеса, да изготви и входира в Министерския съвет писмо с искане за отмяна на Решение №788/28.11.2014 г.


2. При невъзможност за отмяна на Решението да се поискат промени в следните посоки:


- При изпращане на информация от страна на НАП и Агенция "Митници" за наличие на публични задължения на получателя на плащането да се вземат в предвид постигнати споразумения за отсрочване или разсрочване на публичните задължения и/или наложените обезпечителни мерки по отношение на публичното задължение на получателя на плащането;
- Да се разшири кръгът от изключенията, за които Решението няма да се прилага, като се предвиди да не важи за консорциуим и обединения, създадени за изпълнение на отделна Обществена поръчка и др.
- Конкретните казуси и случаи да не се решават от чиновник на НАП на местно ниво, а Указания за прилагане на Решението да са точни, ясни и недвусмислени.
- Предварителното обсъждане с бизнеса при промяна или създаване на нова нормативна уредба с необходимите за това срокове да се обвърже в Законова основа.


« Назад към всички публикации