гр. Пловдив, Околовръстен път, кв. Коматево

032/691 867   bbars.info@gmail.com2015 г.

10 март 2015 г. - до г-жа Лиляна Павлова - Министър на регионалното развитие и благоустройство  

Предложение: Писмо относно актуализация на нормативната база в пътния сектор

Резултат: Създадена е междуведомствена работна група към министъра на регионалното развитие и благоустройството за актуализация на нормативната база в пътния сектор,в която вземат участие и представители на ББАПБ

25-26 март 2015 г., Семинар на тема "Новости в областта на пътната безопасност - ограничителни системи за пътища, хоризонтална и вертикална маркировка", Хисаря, СПА Хотел Хисар

Предложение: 

Предложения към АПИ:


1. Да се възложи актуализиране в срок от 6 месеца на заповедта на Началника на ГУП от 1983 г., за списъка на близките и далечните цели на пътеуказването по републиканските пътища, като се включат и целите по автомагистралите и скоростните пътища.

2. В Техническите правила за приложение на ограничителни системи по пътищата от Републиканската пътна мрежа на АПИ от 2010 г. да се регламентира:
- Проектирането на огради със зони на действие по-големи от разстоянията от оградата до ръба на препятствието;
- Минимална и макасимална дължина на ръчно разглобяема секция на ограничителната система за пътища със стойки в гилзи в настилката;
- Мястото на ограничителната система за пътища при новоизграждащи се мостови съоръжения, както и при такива, където има увредени и подлежащи на подмяна участъци;

3. Призоваваме АПИ да изработи и утвърди проекти на защитни джоб стени, които да бъдат изграждани върху бетонова основа или набивани в банкета. Мотивите за направеното предложение са, че защитните джоб стени са сравнително евтино решение, което може да задържа и събира камъни и кал с по-малко тегло, както и че клиновата връзка между хоризонталните и вертикалните елементи осигурява лесен начин за почистване на джоб стената.

4. Да изработят и утвърдят типови проекти за горещо поцинковани конзолни и портални рамки за информационни табели за различните видове класове пътища.

5. При новоизграждащи се участъци, както и при рехабилитация на пътища задължително да се използват терминали за начало и край на ограничителната система за пътища. Терминалите биват както единични, така и двойни, в зависимост от монтираната ограда. Те са най-доброто средство за обезопасяване при челен удар и напълно удовлетворяват изискванията на ENV 1317-4.

6. Да се предвиди промяна в нормативните документи, която да регламентира задължителното обезопасяване на бензиностанции, газстанции, рекламни съоръжения, химически или други съоръжения, допускащи риск от експлозия, места за интензивен престой, автосервизи и др., които се категоризират в групата с опасност от I-ва степен съгласно "Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа" от 2010 г. на АПИ. Обезопасяването с ограничителни системи за пътища съгласно БДС EN 1317-4 трябва да бъде задължение на собственика на опасният обект и да бъде изпълнено с негови средства.

7. В подкрепа на усилията на международните институции и постигането на целите поставени в Глобалният план на Общото събрание на ООН за десетилетието на действията за осигуряване на пътна безопасност 2011-2020, Насоките на Европейския съюз относно безопасността на движението през периода 2011-2020 и Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011-2020 г., считаме, че прилагането на положителни практики, заложени в международния стандарт ISO 39001:2012 ще спомогнат за намаляване на нещастията по пътищата. Стандартът от 19 май 2015 г. вече е публикуван от БИС като БДС ISO 39001:2014 "Система за управление на безопасността на движението по пътищата. Изисквания с указания за прилагане". В тази връзка предлагаме на АПИ да приеме изискванията по БДС ISO 39001:2014 "Система за управление на безопасността на движението по пътищата. Изисквания с указания за прилагане" в своята дейност, като един добър инструмент, който може да осигури по-висока безопасност на пътната инфраструктура и предвиди организациите и фирмите, извършващи строително-ремонтни работи и поддържане да отговарят на тези изисквания. Препоръчваме също така АПИ да се сертифицира по гореописаният стандарт.

Предложения към МРРБ:

1. Да включите в проекта за изменение и допълнение на Наредба №18 за пътните знаци възможност по планинските пътища и проходи височината на пътните знаци да бъде и повече от 2 м.

2. Да изготви и приеме Нареджа за ограничителните системи за пътища, в която да се определят техническите изисквания, норми и правила за пътните ограничителни системи. Нардебата може да възпроизвежда текста на "Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по републиканската пътна мрежа", приети от АПИ през 2010 г., разработени в съответствие с действащия БДС EN 1317 и отговарящи на съвременните изисквания в областта. Посочените "Технически правила", напълно кореспондират с немския им еквивалентен документ - "Правила за пасивна защита на пътища чрез системи за задържане на превозни средства". Покачването на Техническите правила в една такава нова Наредба, ще изравни нивото ни на пасивна безопасност с това в Германия. В Наредбата задължително следва да се предвиди, че изискванията на наредбата ще се прилагат за републиканските и местните пътища, класифицирани в съответствие с чл. 3 от Закона за пътищата.

3. Да се предвиди промяна в глава 2 и глава 3 на Наредбата за специално ползване на пътищата, която да регламентира обезопасяването на бензиностанции, газстанции, рекламни съоръжения, химически или други съоръжения, допускащи риск от експлозия, места за интензивен престой, автосервизи и др., които се категоризират в грапата с опасност I-ва степен съгласно "Технически правила за приложение на ограничителните системи за пътища по Републиканската пътна мрежа" от 2010 г. на АПИ. Обезопасяването с ограничителни системи за пътища съгласно БДС EN 1317-5 и терминали съгласно БДС ENV 1317-4 трябва да бъде задължение на собственика на опасният обект и да бъде изпълнено с негови средства.

02 септември 2015 г., Международна конференция "Изграждане на модерна пътна инфраструктура", София, УАСГ

Предложение: 

1. Необходими са инвестиции за повишаването на пътната безопасност , като освен чисто човешкия фактор, съществува и силна икономическа логика за необходимостта от инвестиции в пътната безопасност. Много е важно да се осъзнае, че РАЗНОСКИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА СА ИНВЕСТИЦИЯ, А НЕ РАЗХОД.

2. Голяма част от фаталните случай в следствие на сблъсък на МПС в крайпътно препятствие, било то информационна табела, дърво, стълб, колона, съоръжение или друго, биха могли да се избегнат ако същите бъдат обезопасени с пътно ограничителни системи съгласно БДС EN 1317-2; елементи за начало и край съгласно ENV 1317-4 и/или буфери срещу челен удар съгласно БДС EN 1317-3.

3. Броят на жертвите в резултат на челен удар в ограничителната система за пътища при което колата излита от пътя, или крайната шина навлиза в автомобила също би могъл да бъде сведен до минимум ако вместо досегашния метод на зануляване на оградите се използват елементи за начало и край съгласно ENV 1317-4.

25 септември 2015 г.  - до г-жа Цецка Цачева - Председател на 43-тото Народно събрание на Република България, г-н Бойко Борисов - Министър-председател на Република България, г-жа Румяна Бъчварова - Министър на вътрешните работи и Председател на ДОККПБДП

Предложение: до Народното събрание и Министерски съвет на РБ да приемат декларация подобна на приетата през 1997 г. от шведският парламент "Визия Нула" - една нова и смела политика за свеждане до нула загиналите по пътищата

Резултат: Изпълнено - Съгласно Решение №16 от 2019 г. на Министерския съвет, се прие интегрирания подход "Безопасна система" с визия нула загинали и тежко ранени за национална политика за постигане на висока степен на безопасност по пътищата на Република България. 

Октомври 2015 г. - до г-жа Ваня Кастрева - заместник-министър на образовението и науката  

Предложение: Писмо за извършване на дарение от ББАПБ в полза на МОН 

Резултат: През октомври 2015 г. ББАПБ направи дарение в полза на МОН в размер на 2053 лв. Със средствата беше проведено интерактивно-обучителен курс по методика наобучение по безопасност на движение по пътищата на 30 експерти от регионалните 

03 ноември 2015 г. - до инж. Лазар Лазаров, Председалте на УС на АПИ

Предложение: Предложение за включване на Агенция "Пътна инфраструктура" като "Асоцииран стратегически партньор" в проект RADAR

Резултат: На 14 и 15 ноември 2015 г. ББАПБ и EuroRAP проведоха срещи с предстаивтели на МТИТС и АПИ, на които им бе представен проект RADAR, в който ББАПБ ще вземе с участие като "Партньор" като представител на България

08 декември 2015 г., Семинар "Пасивна безопасност на носещите конструкции на пътните ринадлежности", София, Хотел Централ Форум

Предложение:

1. Разработване на национална и местни програми за ограничаване на жертвите на ПТП в крайпътното пространство;

Предложение: 1. Министерство на регионалното развитие и благоустройството да транспонира БДС EN 12767 в българските подзаконови документи;

2. Приоритизиране и отделяне на безопасността на крайпътните препятствия от пътната безопасност като цяло;

3. Провеждане на превантивни мерки за подобряване безопасността на пътната инфраструктура относно прилежащите крайпътни зони;

Предложение 2. Агенция „Пътна инфраструктура“ да предприеме незабавни мерки за обезопасяване на неподвижните препятствия в близост до пътя чрез монтиране на пътни ограничителни системи, спазвайки изискванията за минимална дължина на системата.

4. Приоритизиране и отделяне на безопасността на крайпътните пространства от пътната безопасност като цяло;

Предложение 3. С цел намаляване броя на жертвите и пострадалите по пътищата Общините в България и Агенция „Пътна инфраструктура“ при обявяване на обществена поръчка за подмяна и/или монтиране на нови стълбове за осветление, стойки за пътни знаци, стойки за светофари, стойки за рекламни съоръжения и други пътни принадлежности, задължително да бъде записано, че те трябва да бъдат „щадящи“ и да отговарят на БДС EN 12767.

5. Интегриране на инфраструктурни технологии за предотвратяване и/или смекчаване на последиците на ПТП с напускане на пътя и съпътстващи мерки:

• използване на съоръжения за успокояване на движението при навлизане в опасни зони от пътя;
• вертикална и хоризонтална сигнализация за предупреждаване на трафика от повишен риск;
• премахване, преместване, подмяна и сигнализация на неподвижните препятствия в непосредственото крайпътно пространство и др
• Създаване на постоянно действаща експертна група за анализ на тежките пътнотранспортни произшествия в крайпътното пространство с цел набелязване на краткосрочни и дългосрочни мерки за ограничаване възможността от повторно настъпване на същия вид ПТП и намаляване на тежестта на наранявания на хората;


« Назад към всички публикации