гр. Пловдив, Околовръстен път, кв. Коматево

032/691 867   bbars.info@gmail.com2016 г.

20-21 април 2016 г., тора годишна конференция "Безопасна пътна инфраструктура",  Хисаря, Спа Хотел Хисар

Предложение:

1. Участниците в конференцията, идеята за създаване на фонд за безопасност, и препоръката на Глобалния план на ООН че при изграждане на пътната инфраструктура следва да се заделят до 10% за безопасност. Участниците в конференцията препоръчват на ББАПБ да изготви и входира писмо - предложение до МРРБ относно създаване на специализиран инвестиционен фонд за безопасност – целеви бюджети.

2. Участниците в конференцията считат, че фокусирането само върху поведението на участниците в движението, като причина за пътнотранспортните произшествия, е неуместно и недостатъчно, доколкото ПТП се явяват следствие на многочислени причини, много от които са свързаните със социалните особености и рисковите фактори. Голяма част от ПТП са били прогнозируеми и предотвратими. От изключителна важност е предприемането на мерки за ограничаване на тяхната повтаряемост както в национален мащаб, така и на конкретни участъци и при конкретни тежки пътнотранспротни произшествия. Да се търси влиянието на всички фактори определящи движението по пътищата.

3. Участниците в конференцията считат, че създаването на условия за ускорено внедряване на положителните европейски практики, доказали своята ефективност в страните от Европа с висока степен на безопасност ще съдейства за по-бързо намаляване на жертвите от пътнотранспортните произшествия. В тази насока смятат, че е възможно да бъдат реализирани някои решения, като например надписите на пешеходните преходи още тази година преди началото на новата учебна година 2016/2017г. Участниците в конференцията препоръчват на ББАПБ да изготви и входира писмо - предложение до МРРБ относно поставянето на допълнителен надпис “ПОГЛЕДНИ НАЛЯВО” на пешеходните пътеки.

Резултат: Изпълнено с промени през 2016 г. в Наредба №2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.

4. Участниците в конференцията считат, че проблемът с големия брой изключително тежки произшествия в крайпътното пространство, изисква отделно специално внимание за изработване на стратегическа визия за обезопасяване на крайпътното

Резултат: Изпълнено частично - Съгласно Решение №16 от 2019 г. на Министерския съвет, АПИ изготви програма за обезопасяване на крайпътното пространство по определени участъци от републиканските пътища, но до момента не е реализирана.

5. Специално внимание следва да бъде отделено за ограничаване на челните удари по републиканската пътна мрежа, като на участъците с повишена аварийност на този вид тежки пътнотранспортни произшествия се монтират или изпълняват мерки за предупреждение и защита на участниците в движението. Участниците в конференцията препоръчват на ББАПБ да изготви и входира писмо до МРРБ и АПИ относно внедряването на нови технологии за подобряване на пътната инфраструктура с цел намаляване на жертвите от челни удари.

Резултат: Изпълнено частично - Съгласно Решение №16 от 2019 г. на Министерския съвет, АПИ изготви програма за ограничаване на челните удари по определени участъци от републиканските пътища, но до момента не е реализирана..

6. Участниците в конференцията считат, че стратегия "Визия Нула" правилно поставя в центъра на вниманието човека, с неговите слабости и уязвимост и че транспортната система трябва да е човеколюбива и да пази човека участник в движението от ударите на кинетичната енергия. Този подход е доказал своята ефективност в Швеция и много други страни по света, изразяващ се в рязко намаляване на жертвите от пътнотранспортните произшествия. Приемането му като подход в нашата страна безспорно ще допринесе за намаляване на жертвите от произшествията по пътищата, но е необходимо съответно управленческо решение на национална ниво. Участниците в конференцията препоръчват на ББАПБ да изготви писмо – предложение до г-жа Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството, както и да предприеме стъпки за провеждане на среща относно приемането на декларация подобна на "ВИЗИЯ НУЛА".

Резултат: Изпълнено - Съгласно Решение №16 от 2019 г. на Министерския съвет, се прие интегрирания подход "Безопасна система" с визия нула загинали и тежко ранени за национална политика за постигане на висока степен на безопасност по пътищата на Република България.

7. В докладите и изказванията на участниците бе изразено единодушно становище, че одитите на пътната безопасност имат важно значение за своевременното отстраняване на недостатъците на пътя, водещи до пътно-транспотни произшествия. Същевременно в нормативните документи съществуват някои проблеми, отстраняването на които би увеличило ефективността на одитите и на сертифицираните одитори. В тази връзка изразяваме становище, че е необходимо: разширяване на обхвата на задължителните одити и върху автомагистралите, скоростните пътища и първокласните пътища, които не са част от трансевропейската пътна мрежа;оптимизиране на периода за провеждане на допълнителни обучения на одиторите;въвеждане на изискване за предварителна квалификация на кандидатите за одитори , както и за ръководителите на одитния екип. Участниците в конференцията препоръчват на ББАПБ да подготви предложение до г-жа Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството, за съответни изменения в нормативните документи. Предлагаме ръководството на АПИ да подкрепи това предложение.

Резултат: На база новата Директива за управление на безопасността на пътната инфраструктура, бе изменен Закона за пътищата, където бе разширен обхвата на одитите по пътна безопасност. Въведоха се допълнителни изисквания за одиторите.

8. Изключително полезно би било при извършване на инспекция на участъци с регистрирани ПТП с тежко ранени и загинали, в екипите за обследване да бъдат включвани: одитор; представител на ОПУ (АПИ) и пътен полицай. Участниците в конференцията считат, че периодичността на тези инспекции трябва да бъде на всеки 6 месеца. Препоръчват на ББАПБ да подготви официално писмо предложение до АПИ.

9. Участниците в конференцията считат, че съгласно изискването на чл.138 б ал.2 на Наредба №18 от 2001 г. би било добре Агенция „Пътна инфраструктура“ да актуализира списъка на близките и далечните цели за пътеуказване по републиканските пътища, одобрен със заповед на началника на ГУП №РД-22-1672/26.11.1983 г., като бъде допълнен и с близките и далечните цели по автомагистралите. Участниците в конференцията препоръчват на ББАПБ да подготви официално писмо до АПИ относно актуализацията.

03 август 2016 г. - АПИ

Предложение: Поставяне на огради за мотоциклетисти на път III-107 Кочериново - Рилски манастир

Резултат: Изпълнено

23 ноември 2016 г. - МРРБ

Предложение: за изменение и допълнение на Наредба №РД-02-20-14 от 29.09.2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация "Одитор по пътна безопасност"

Резултат: Изпълнено. Наредба №РД-02-20-14 е изменена.

23 ноември 2016г. - МРРБ

Предложение: за изменение и допълнение на Наредба №РД-02-20-14 от 29.09.2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация "Одитор по пътна безопасност"

Резултат: Изпълнено. Наредба №РД-02-20-14 е изменена.

02 декември 2016 г. - АПИ


Предложение:Обезопасяване на стоманобетонни колони при надлези и портални рамки по пътната мрежа на РБ, в съответствие с положителни европейски практики на Европейския парламент, БДС, Техническа спецификация на АПИ от 2014 г., както и Техническите правила за приложение на ограничителни системи за пътища по републиканска пътна мрежа на АПИ от 2010 г.

Резултат: Предложението е прието и към 2016 г. е било в процес на изпълнение.

Предложение: по всички нови участъци на АМ "Тракия", АМ "Струма", АМ "Марица" и АМ "Хемус" да бъдат обезопасени надлезите над железопътните линии и над републиканските пътища, както и участъците на пътища и ЖП линии в близост до платната за движение, със стоманени предпазни огради.

Резултат: Към 2016 г. е започнато поетапно изпълнение на направените предложения.


« Назад към всички публикации