гр. Пловдив, Околовръстен път, кв. Коматево

032/691 867   bbars.info@gmail.com2017 г.

20 януари 2017 г. - г-н Евгени Крусев - заместник-кмет на Столична община


Предложение: относно обезопасяване на трамвайните спирки по бул. "България" чрез поставяне на пътно ограничителна система съгласно БДС EN 1317-2, заедно с елементи за мотоциклетисти, съгласно БДС EN 1317-8 по цялата дължина на всеки перон, като в началото на системата бъде монтиран елемент за начало, съгласно БДС ENV 1317-4

Резултат: Изпълнено. Наредба №РД-02-20-14 е изменена.

02 март 2017 г. - АПИ


Предложение: за създаване на Дирекция "Безопасност на движението по пътищата" към Агенция "Пътна инфраструктура"

Резултат: В началото на 2018 г. АПИ създаде Дирекция "Пътна безопасност и планиране на дейностите по републиканската пътна мрежа"

20 - 21 Април 2017г., Трета годишна конференция на тема „БЕЗОПАСНА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, гр. Хисар, СПА КОМПЛЕКС ХИСАР

Предложение:
1. Участниците в конференцията препоръчват на ББАПБ да изготви и изпрати писмо - предложение до МРРБ относно създаване на специализирана дирекция за безопасност към АПИ, която да извършва анализи на влиянието на инфраструктурата при тежките ПТП,съдейства за ускорено внедряване на положителните европейски и световни практики за безопасна инфраструктура и да разполага с целеви бюджет.

Резултат:

1. Изпратено писмо до МРРБ с изх. №15/16.05.2017 г.
2.Изпълнено, от 01.2018 г. е изменен устройствения правилник на АПИ, където е създадена нова дирекция "Пътна безопасност и планиране на дейностите по републиканската пътна мрежа"


2. Одитите на пътната безопасност имат важно значение за своевременното отстраняване на недостатъците на пътя, водещи до пътно-транспортни произшествия. Същевременно в нормативните документи съществуват някои проблеми, отстраняването на които би увеличило ефективността на одитите и на сертифицираните одитори. В тази връзка изразяваме становище, че е необходимо в Закона за пътищата да се разшири обхвата на задължителните одити и върху автомагистралите, скоростните пътища и първокласните пътища, които не са част от трансевропейската пътна мрежа каквато е и препоръката на Директивата за безопасността на пътната инфраструктура.

Резултат: Изпълнено с измененията в Закона за пътищата от 03.2021 г., които отразяват измененията в Директива 2008/96

3. В докладите и изказванията беше изтъкната важната роля на инспекциите на безопасността на движението по съществуващите републикански и общински пътища,каквато е втората задача по директивата за управление на безопасността на пътната инфраструктура, Констатирано бе, че инспекциите като инструмент за управление на безопасността на движението по общинските пътища се подценяват от общините. Считаме, че ще бъде правилно в Закона за устройство на територията да се регламентират задълженията на общините по процедурите за управление на безопасността на движението по улиците и общинските пътища.

4. Отново бе констатирана липсата в Наредба № 5 на МРРБ и МВР от 2003 г. на критерии за категоризиране на безопасността на пътищата. Също така следва да се отбележи, че критериите по които се установяват местата с концентрация на ПТП, не отчитат тежестта на ПТП ,поради което не се влияе конкретно за намаляване на броя на убитите и ранени граждани от ПТП. Също така следва да се отбележи липсата на целево финансиране за дейността по обезопасяване на участъците с концентрация на ПТП. Участниците в конференцията препоръчват на ББАПБ да изготви и изпрати писмо - предложение до съответните министри за запълване на тази празнина в нормативната база по безопасност на пътната инфраструктура.

5. Констатирано бе, че България изостава в оценката на пътната си инфраструктура по методиката на EuroRAP. Участниците в конференцията препоръчват на ББАПБ да изготви и изпрати писмо - предложение до ръководството на АПИ за необходимостта от такава оценка с оглед приоритетно насочване на средствата за ремонт и рехабилитация.

Резултат: По проекта RADAR е изпълнена оценка на определени участъци от републиканските пътища.

6. Отбелязано бе, че съществуващия подход за подобряване на безопасността на движението чрез изменение предимно на поведението на участниците в движението е с ограничени възможности. Много страни с висока степен на безопасност, са отчели този проблем и преди около 20 години са преминали към подхода “Безопасна система”- известна в Швеция като “Визия нула”, в Холандия като "Система за устойчива мобилност" и др. При този подход всичките елементи на системата следва да се настроят съгласно факта, че човек по природа прави грешки и човешкото тяло е с ограничени възможности да понася механични удари. Друг основен принцип на този подход е, че безопасността на движението е споделена отговорност между участниците в движението, проектантите и строителите на пътища, пътните служби, производителите на автомобили и пр., т.е. между всички, които участват пряко или косвено в движението по пътищата. От тази гледна точка участниците изразиха становище, че е необходимо да се преосмисли влиянието на пътната инфраструктура върху безопасността на движението. От изключителна важност е да се обърне внимание и върху елементите за пасивна безопасност, които отнемат кинетичната енергия и ограничават щетите върху пътната инфраструктура, превозното средство и най-вече участниците в движението, при евентуално ПТП.

Резултат: Изпълнено - Съгласно Решение №16 от 2019 г. на Министерския съвет, се прие интегрирания подход "Безопасна система" с визия нула загинали и тежко ранени за национална политика за постигане на висока степен на безопасност по пътищата на Република България.


30 май 2017 г. - г-н Илиан Тодоров - Областен управител на Софийска област


Предложение: Относно включване на представител на ББАПБ в състава на Областните комисии по безопасност на движението.

Резултат: Изпълнено


« Назад към всички публикации