гр. Пловдив, Околовръстен път, кв. Коматево

032/691 867   bbars.info@gmail.com2018 г.

19-20 април 2018 г., Четвърта годишна конференция "Безопасна пътна инфраструктура", Хисаря, СПА Хотел Хисар

Предложение:

1.Да се приведат пешеходните пътеки по републиканските пътища в съответствие с изискванията на Наредба №2 за сигнализацията по пътищата с пътна маркировка и на Наредба №18 за сигнализацията на пътищата с пътни знаци, като се проведат и съответните преброявания на пешеходците и трафика и се състави паспортизираща документация. Комисия да анализира резултатите от проверката и предложи изменения в нормативните актове.

2.Да се проведат изискваните от Наредба №5 от 2003 г. оценки на пътната безопасност на участъците с концентрация на ПТП и се набележат мерки за подобряването й.

Резултат: Последните три години се извършва обследване на всички УКПТП. Предприетите мерки са частични и недостатъчни.

3.Да се създадат предпоставки за по-широко приложение на технологиите за защита на стоманобетонните конструкции по линия на текущия ремонт.

4.Да се ускори структурирането на новата дирекция за безопасност на движението в АПИ.

Резултат: От началото на 2018 г. в АПИ е създадена дирекция "Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ". Изключително неглижирана и подценена от създаването ѝ до момента. На практика не изпълнява своите функции!

5.Да се създадат предпоставки за по-широко приложение на отводнителни съоръжения за пътищата, отговарящи на изискванията за безопасно движение.

6.Да се проучи възможността за прилагане на методиката за прогноза на броя на ПТП чрез косвени показатели на безопасността на движението.

7.Да се експериментира прилагането на данните от подвижна заснемаща система за оценка на пътната безопасност на пътя по методиката на EuroRAP.

Резултат: По проекта RADAR е изпълнена оценка на определени участъци от републиканските пътища.

07 юни 2018 г., Дискусионна маса на тема: “ОДИТИ ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ; ИНСПЕКЦИИ”, х-л Централ Форум, гр. София

Предложение:

1. Изготвяне на предложение до министъра на вътрешните работи за мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г. Председателят на Управителния съвет на ББАПБ д-р Николай Иванов запозна присъстващите с решението на ДОККПБДП от 31 май 2018 г. за внасяне в Министерския съвет на доклад на министъра на вътрешните работи за състоянието на безопасността на движението. Докладът ще съдържа и предложение за разработване в тримесечен срок на мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г. Сега е моментът да се включим в изготвянето на тези мерки, като обобщим правени до сега от нас предложения и нови такива. В състоялата се дискусия единодушно бе направено следното заключение:

Да се изготви писмо до всички членове на ББАПБ до 3 август 2018 г. да дадат конкретни писмени предложения, придружени с мотиви, за мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г. Предложенията да бъдат обобщени и изпратени на министъра на вътрешните работи.

Резултат: Писмо рег.№ с предложенията.Тези предложения бяха записани в решение №16 от 17.01.2019 г.с което интегрирания подход "Безопасна система" с визия нула убити и тежко ранени граждани бе приет като национална политика..Списък на предложенията приети с решението.

2. Инспекции от независими одитори с публични резултати след въвеждането на пътища с ТОЛ такси. С въвеждането през 2019 г. от АПИ на новата система за ТОЛ таксите се предвижда тя да покрива значителна част от републиканските пътища. В обществеността се обсъжда въпросът "ще отговаря ли размерът на ТОЛ таксите на качеството на предоставяната услуга от пътната инфраструктура, която включва и нивото на безопасност на движението". В станалите обсъждания се стигна до извода, че досегашните инспекции на пътната безопасност без участието на независими одитори не могат да дадат реална картина на пътната безопасност.

Направи се следното заключение:

Да се изготви предложение до АПИ за регламентиране на инспекции на пътната безопасност с участието на независими одитори, които постепенно да обхванат републиканските пътища с ТОЛ такси. Това ще позволи на АПИ да оценява обективно размера на ТОЛ таксите, както в зависимост от състоянието на пътя, така и в зависимост от предоставяната безопасност на движението.

3. Закон за устройство на територията - одити и инспекции в населените места. Управлението на пътната безопасност, включващо оценка на въздействието, одити и инспекции, е регламентирано в Закона за пътищата и обхваща републиканските и местните (общински и частни) пътища. Същевременно 2/3 от ПТП в България стават по улиците в населените места и за тях не е регламентирано извършването на споменатите процедури. Логично, мястото на тази регламентация на управлението на пътната безопасност е в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Има информация, че работна група към САБ подготвя нов проект за ЗУТ, както и изменения и допълнения на сегашния ЗУТ.

Направи се следното заключение:

Добре ще бъде да се следи развитието на ЗУТ и в подходящ момент да се направи предложение за регламентиране на управлението на пътната безопасност по улиците в населените места.


« Назад към всички публикации