гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.com2019 г.

18-19 април 2019г., Пета годишна конференция на тема „Безопасна пътна инфраструктура“, Хисаря, СПА Хотел Хисар

Предложение:


1.Участниците подкрепят новата политика на Правителството на Република България по отношение на безопасността на движението по пътищата, изразена в Решение № 16 на Министерския съвет от 17 януари 2019 г. Участниците в конференцията, в рамките на своите компетенции и възможности, ще работят за налагането на интегрирания подход „Безопасна система“ с визия нула загинали и тежко ранени от пътнотранспортни произшествия.

2.Участниците в конференцията изразяват надежда, че в скоро време ще се прояви координиращата и контролиращата роля на новосъздадената "Държавна агенция за пътна безопасност" и тя ще се отрази положително върху работата на институциите и върху състоянието на безопасността на движението по пътищата.

3.Предложение за Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, с който се разширява обхвата на одитите на пътната безопасност върху републиканските и общинските пътища и се въвежда участието на одитор в инспекциите на пътната безопасност.

Резултат: Изпълнено

4.Препоръка към отдел „Пътна полиция“ при ГДНП участъците с концентрация на ПТП да бъдат достъпни за всички заинтересовани институции и експерти. В допълнение, участниците в конференцията се обединиха около разбирането, че е необходимо да се промени методиката за оценка на такива участъци, за да се идентифицират и отстраняват не само участъци с установена концентрация на ПТП, но и да се насочат усилия към рискови участъци с цел превенция.

5.Предложение към правителството да се осигури достатъчно финансиране на мерките от Решение №16 от 17.01.2019 г., както и на по-дългосрочни програми за подобряване на безопасността на движението по пътната инфраструктура – внедряване на интелигентни системи за управление на трафика, замяна на старите ограничителни системи със стандартни, ликвидиране на участъци с концентрация на ПТП и др.

6.Предложение към общините да изготвят, нови или актуализират съществуващите Генерални планове за организация и безопасност на движението, тъй като те са важен инструмент за оценка на фактическото състояние и за набелязване на краткосрочни и дългосрочни мерки за повишаване на безопасността на движението в населените места.

7.Участниците в конференцията подкрепят разработката на международния проект „РАДАР“, основната цел на който е подобряване на безопасността на движението по пътната инфраструктура на страните от Дунавския регион.

8.Участниците в конференцията приветстват решението на МРРБ за създаване на работна група за изготвяне на нова наредба за ограничителните системи по пътищата, която ще обхване и улиците в населените места.

9.Предложение към Агенция „Пътна инфраструктура“ и към общините - по-широко прилагане на надлъжните и напречните шумни маркировки, като важен фактор за повишаване на безопасността на движението по пътищата. Предложение към МРРБ, МТИТС и МВР при следващо изменение на Наредба №2 за сигнализацията на пътищата с пътна маркировка да отразят настъпилите промени в терминологията в съответните стандарти.

16 Юли 2019 г., х-л Централ Форум, Диксусионна маса “Разширяване обхвата на одитите за пътна безопасност”, в изпълнение на Решение № 16 от 17.01.2019 г. на Министерски съвет; “Инспекциите на пътищата, като важен инструмент за постигане на по - безопасна инфраструктура. Значение. Нормативна база”.

Предложение:

1. “Разширяване обхвата на одитите за пътна безопасност”, в изпълнение на Решение № 16 от 17.01.2019 г. на Министерски съвет. Относно цялостната оценкта на безопасността на пътната мрежа:
- обсъди се въпросът за въвеждането и на други инспекции освен цялостната оценка на безопасността на пътната мрежа: да се въведат и периодични инспекции, както и целенасочена оценка.
- да се даде ясна и пълна дефиниция на понятието “цялостна оценка на пътната мрежа”
- обсъди се „цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа“, да се поеме от ДАБДП, което от своя страна не следва да се тълкува като спадане отговорността на МРРБ.
- одитите да се класифицират по клас “пътища”, като бъде прецезиран обхвата им.
- предлага се в обхвата на “цялостната оценка” да се включат и общинските пътища.
- дискутираха се констатациите на ДАБДП, според които оценките се изпълняват от стопаните на пътищата, което от своя страна крие рискове от спорове между АПИ и Общините.
- обсъди се предложението общините да извършват периодични инспекции на общинските пътища в експлоатация най-малко един път годишно с оглед гарантиране на достатъчни равнища на безопасност на конкретната инфраструктура.
- обсъди се предложение, Общинската администрация самостоятелно да преценява необходимостта от назначаване на одитор при извършване на инспекциите на общинските пътища.

Резултат: Изпълнено с измененията в Закона за пътищата от 03.2021 г., които отразяват измененията в Директива 2008/96

2. Инспекциите на пътищата, като важен инструмент за постигане на по - безопасна инфраструктура. Значение. Относно професионалната квалификация на “одитор по пътна безопасност” и обхвата на длъжността:
- обсъди се въвеждането и необходимостта от длъжността “инспектор по пътна безопасност”.
- обсъди се предложение минималният трудов стаж за “одитор по пътна безопасност” да бъде пет години.
- внесе се предложение да се разширят функциите на одиторите, вместо да има инспектори.
- обсъди се предложение към общинските администрации да бъдат назначавани специалисти в областта на пътната безопасност, както и да се стимулира придобиването на ценз “одитор”.

Резултат: Изпълнено частично, с измененията в Закона за пътищата от 03.2021 г., се въведе изискване за 5 годишен стаж в областта на транспортното строителство.

3. Относно необходимия финансов ресурс за извършане на оценките/инспекциите по пътищата, са обсъдени следните предложения:
- финансирането да се осъществи от фонда на МВР, който събира средства от електронните фишове.
- задължението на общинските администрации за поддържане на пътната мрежа

4. Относно видовете инспекции: “цялостна оценка на пътната мрежа”,
„целенасочена инспекция на безопасността на път или пътен участък“ и „периодична инспекция на безопасността на пътищата в експлоатация“.
- дискутирана е ефективността от ясното разграничаване на двата вида инспекции: „целенасочена инспекция на безопасността на път или пътен участък“ и „периодична инспекция на безопасността на пътищата в експлоатация“.
- дискутирано е предложение МРРБ да вземе отношение по въпроса с извършването на оценките по републиканската пътна мрежа.


« Назад към всички публикации