гр. Пловдив, Околовръстен път, кв. Коматево

032/691 867   bbars.info@gmail.com2020 г.

17-18 септември 2020 г., Шеста годишна конференция "Безопасна пътна инфраструктура", Хисаря, СПА Хотел Хисар

Предложение:


1.Определени пропуски в нормативната база осигуряват възможност за прилагането на не най-добрите решения свързани с безопасността на пътната инфраструктура по отношение на:

1.1.Качеството на пътната маркировка;

1.2.Началните и крайни елементи на предпазните ограждения; Изпълнение: на начални и на крайни елементи на ограничителни системи за пътища, на ръчно разглобяеми системи и направени препоръки за използване на буфери срещу удар или на терминали;

1.3. Качеството и характеристиките на други средства за сигнализация - направляващи стълбчета, светлоотразители, пътни конуси и ограничители;

2.Сериозен проблем съществува при основните ремонти и рехабилитациите на пътната инфраструктура, тъй като не се прави предварителна оценка на въздействието по отношение на безопасността на движението. Много често в тези случаи, след пускането на ремонтирания участък, рязко нараства броят на пътнотранспортни произшествия. В тази връзка считаме за целесъобразно преди предприемане на основни ремонти да се извършва одит. В плановете за превантивните ремонти да се включва задължителна точка „Пътна безопасност“, с цел изпълнение на всички мерки свързани с безопасността на движението.

3.Считаме за необходимо при всяко тежко пътнотранспортно произшествия да се извършва оценка на въздействието на пътната инфраструктура. Това действие ще предостави информация необходима за прилагането на инфраструктурни решения, които да ограничат вероятността от настъпване на подобно събитие.

4.Сериозна опасност за живота и здравето на водачите и пътниците представляват неподвижните препятствия в крайпътното пространство. Над 25% от загиналите по пътищата са в резултат на удар в крайпътни препятствия. В тази връзка е необходимо степенуването на мерките свързани с активната и пасивна безопасност на пътната инфраструктура. Маркировка, тресяща полоса, сигнализация на препятствието, изместване на препятствието, обезопасяване на препятствието. Като първа, ниско струваща мярка след ПТП, пред препятствието да се поставят бализи и ограничителни системи за пътища.

5.Изключително притеснително е отсъствието на кадри по пътната безопасност в общините. В тази връзка предлагаме на общините да им се предостави информация за правоспособните проектанти и пътни одитори, които те могат да наемат като експерти при решаване на проблемите по организация и безопасност на движението на техните територии.

6.Предвид недостига на специализирани кадри по пътна безопасност, считаме за необходимо предметът „Организация и безопасност“ в УАСГ да не е свободно избираем, а задължителен за определени специалности. В тази връзка, предлагаме на организаторите да бъде подготвено предложение до съответните институции в УАСГ за решаването на този проблем.

7.Голяма част от проблемите с безопасността на пътната инфраструктура са свързани с недостатъчното или липса на финансиране. Считаме, че финансирането на елементите на безопасността на движението следва да намира самостоятелно място във всеки проект, а не да се дава като част от общата задача и за безопасността на движението да не остават средства или понякога да се влагат материали с ниско качество.

8.При планиране на бюджета и изготвяне на план-програмите да се предвижда целево финансиране на дейностите, свързани с безопасността на пътната инфраструктура. В тази връзка:

8.1. При разработване на количествено-стойностните сметки на новите проекти, на основните и превантивни ремонти да се обособява раздел „Пътна безопасност“, като без изпълнение на дейностите предвидени в него да не се приема обекта в експлоатация;

8.2. При разработване на количествено-стойностните сметки за текущото и зимно поддържане на републиканската пътна мрежа да се предвиждат целеви средства за:

✓ Обезопасяване на местата с концентрация на пътнотранспортни произшествия;
✓ Полагане на пътна маркировка;
✓ Подмяна на знаци, отстраняване на растителност, укрепване на банкети, подмяна на предпазни огради и други;
✓ Възстановителни работи и сигнализация на опасности след тежки пътнотранспортни произшествия.

9.От особена важност за безопасността на движението е осигуряването на необходимата видимост за участниците в движението, съгласно заложените в проектите изисквания. В тази връзка, считаме за полезно мерките за осигуряване на видимостта да се реализират през пролетта, а не в края на есента. Предлагаме да бъде изпратено писмо до съответните институции да планират тази дейност през пролетта.

10.От изключителна важност за доброто обслужване на участниците в движението и осигуряване на спокойствие в движението е наличието на добра указателна сигнализация. На редица места водачите загубват ориентация, особено в населените места, поради липса на последователна водеща указателна сигнализация. В тази връзка, предлагаме да бъде изпратено писмо до съответните институции, в чиито правомощия е този проблем, за да го поставят за разрешаване в бъдещата си дейност.


« Назад към всички публикации