гр. Пловдив, Околовръстен път, кв. Коматево

032/691 867   bbars.info@gmail.com2021 г.

16-17 септември 2021 г., Седма годишна конференция "Безопасна пътна инфраструктура", Хисаря, СПА Хотел Хисар


Предложение:


1.Цялостната оценка на безопасността на пътната мрежа, като част от управлението е необходима, за да се получи пълна картина за нивото на безопасност на пътната мрежа. Тази информация предоставя възможност за приоритизиране на действията и предприемане на необходимите мерки, както и за по-ефективното разпределение на наличния бюджет с цел повишаване безопасността на движение. Получените резултати могат да послужат като допълнителен инструмент на отговорните институции за осигуряване необходимото финансиране. По-високото ниво на безопасност на пътната мрежа ще подпомага водачите за вземане на правилни решения, ще ги пази и ще привлича тяхното внимание при преминаване през опасните участъци.

2.Икономическите оценки (анализ Ползи - Разходи) са ценен инструмент за сравнение, приоритизиране и подбор на мерки в областта на пътната безопасност и могат да бъдат метод за идентифициране на коригиращите действия, които предлагат най-висока икономическа и социална възвръщаемост на инвестицията за определен период от време. Отговорните институции при планирането на действията за повишаване нивото на пътна безопасност следва да използват като входни данни резултатите от проведените процедури за управление на пътната безопасност - цялостна оценка на пътната мрежа, данни от конкретни одит или инспекция или др. Необходимо е осигуряване на дългосрочно и предвидимо целево финансиране на проекти, конкретно насочени към повишаване нивото на безопасност на пътната инфраструктура.

3.Считаме, че броят и тежестта на определени видове пътнотранспортни произшествия, като челните удари, ударите в крайпътното пространство, в кръстовищата, на пешеходните пътеки и други места с повишен риск, могат да бъдат редуцирани значително с подходящи инфраструктурни решения.

4.Считаме, че отсъствието на конкретни записи в нормативната база, свързана с безопасността на пътната инфраструктура, ограничава възможността за прилагане на високоефективни и ниско струващи инфраструктурни решения в проектите в насока:

4.1.Видимостта на пътната маркировка и вертикалната сигнализация, предназначена за водачи и пешеходци, както по отношение на изискванията за експлоатационните показатели/характеристики на материалите, така и по отношение на тяхното поставяне и поддържане;

4.2. Сигнализацията и обезопасяването на различните пешеходни преходи в зависимост от мястото на приложение, с цел ограничаване на конфликта „водач-пешеходец“;

4.3. Еднозначното прилагане на начални, крайни и преходни елементи в ограничителните системи, както и използването на атенюатори, буфери и терминали;

4.4. Мерките за успокояване на движението в населените места, край детските и учебни заведения;

4.5. Мерките за успокояване на движението при входовете на населените места.

4.6. Необходима е промяна в Наредба 18 за сигнализацията на пътищата с пътни знаци и националното приложение БДС EN 12899-1:2008/NA:2020 по отношение на: изискванията за класа на светлоотразителност на пътните знаци и другите средства за сигнализиране при тяхното използване на различни класове пътища съобразно скоростта на движение и габарита, а не както е сега съобразно натоварването от движението, което няма особено значение за видимостта на пътните знаци; прецизиране по отношение на въведеното през 2019 г. изискване за едновременно удовлетворяване на изискванията за светлоотразителните фолиа за клас R3A и R3B с предвиждане на разумен период за подмяна на съществуващите пътни знаци.

4.7. Необходима е промяна в Наредба 2 за сигнализацията на пътищата с пътна маркировка по отношение на: дефиниране на геометрични характеристики за надлъжна шумна маркировка; дефиниране на натоварването от движението като средно претеглена СДГИ; използването на структурна маркировка и промяна на изискванията за експлоатационните характеристики на хоризонталната маркировка в начален период след полагането и в периода на експлоатация.

5.Сериозна опасност за участниците в движението е недоброто отводняване на пътните платна в населените места и скоростните пътища. В тази връзка, докладваните на настоящата конференция положителни решения следва да намерят място в нормативната база, а от там и в проектите.

Препоръчваме разработване на нови, съвременни решения за пътни конструкции и детайли, както и техните материали, създаване на указания и ръководства както в областта на проектирането, така и в услуга на изпълнителите на пътно-строителни работи. Проучване и въвеждане на най-добри проектантски и строителни практики от Европа и света би било в услуга, както на заетите в бранша, така и на цялата общественост и ползвателите на пътната инфраструктура.

6.Считаме, че при всяко тежко пътнотранспортно произшествие следва да се създаде механизъм, съобразно който да се възлага на експерти да извършат цялостна оценка на състоянието и влиянието на пътната инфраструктура за настъпване на пътнотранспортното произшествие и набелязване на инфраструктурни решения, които да ограничават възможността за повторение на подобно събитие. Експертната група да включва:
представители на стопаните на пътя (АПИ, Община), одитори по пътна безопасност и Пътна полиция. Мерките да се оценяват по степен на влияние, да се довеждат до знанието на обществеността и да се включват за реализиране през следващата календарна година.

7.Пътната инфраструктура е предназначена за ползвателите. Сериозна опасност за живота и здравето на водачите и пътниците представляват пътнотранспортните произшествия в крайпътното пространство. Над 25% от загиналите по пътищата се в резултат на удар в крайпътни препятствия. В тази връзка, предлагаме на стопаните на пътищата да възложат разработването на конкретна план-програма за изпълнение на мерки за ограничаване броя и намаляване тежестта на тежките пътнотранспортни произшествия в крайпътното пространство.

Резултат: Има изготвена програма по определени участъци от пътищата, но няма предприети действия по нея (виж коментара по-горе).


8.Челните удари между превозните средства са пътнотранспортни произшествия с изключително тежки последствия от гледна точка на загинали и ранени граждани. При тези произшествия над 70 % от загиналите и ранените граждани нямат вина за произшествието. Защитата на невинните жертви по пътищата следва да е грижа на държавата с прилагане на мерки, които да ограничават и премахват възможността за настъпване на челни удари.

Резултат: Има изготвена програма по определени участъци от пътищата, но няма предприети действия по нея (виж коментара по-горе).

9.Считаме, че е необходимо при проектиране на нови пътища, реконструкция, ремонт или рехабилитация на съществуващи пътища, вкл. при обезопасяване на нови опасни места, обновяването на ограничителни системи на съществуващи пътища, които не отговарят на изискванията на фамилията стандарти БДС EN 1317 да е задължително. Проектантите да вземат под внимание освен степен на задържане и зона на действие на ограничителните системи за пътища и степента на силата на удара. Това ще доведе до повишаване защитата на участниците в движението, респективно намаляване на жертвите в ПТП и постигане на максимално ефективна и безопасна пътна инфраструктура. Апелираме всички проектанти, консултанти, надзорни фирми и държавни институции да бъдем максимално отговорни към живота и здравето на всеки един от нас и да предписваме, приемаме и монтираме предпазни огради със степен на силата на удара А, по изключение В и в никакъв случай С.

10.Напоследък зачестиха случаите на тежки катастрофи със загинали и ранени граждани в зоните, където при интензивно движение се извършват строително-ремонтни работи. За да защитим живота и здравето на работниците в тези зони, следва да се прилагат по-надеждни средства за защита при въвеждането на ВОБД. Един от най-добрите методи за обезопасяване на работниците е използването на „Разделители на движението тип „Стена” (С23)“съгласно чл. 11 от Наредба 3 за ВОБД. Тези изделия са преминали първоначални изпитвания съгласно БДС EN 1317 и имат степен на задържане: Т1, Т2 или Т3. У нас те нямат широко приложение, което е необходимо да се промени. Убедени сме, че прилагането на тези съоръжения ще доведе до по-надеждна защита на живота и здравето, както на служителите, които изпълняват своите служебни задължения на пътя, така и на участниците в движението, които биха допуснали грешка. Апелираме към всички - проектанти, специалисти в областта и надзорни органи, да използват при въвеждане на ВОБД, временните ограничителни.

11.Нарастващото транспортно натоварване и необходимостта от създаването на безопасни условия за придвижване по пътищата налага периодичната актуализация на действащите в
момента закони, норми и правила. Изготвяне на указания, методики, наръчници за добри практики и други нормативни документи, ще създаде условия за прилагане на най-добрите европейски и световни практики. В тази връзка, апелираме за актуализация на Техническата спецификация на АПИ от 2014г. и разработване и приемане на „Наредба за условията и реда за използване на ограничителни системи за пътища и изискванията към тях“. Считаме, че това ще създаде условия за повишаване качеството на пътната инфраструктура и ще осигури по-голяма безопасност за нейните ползватели.

12.Силно неприемлив за нас като експерти е големият брой тежки пътнотранспортни произшествия в зоната на пешеходните пътеки. След като инициирахме от нашата конференция поставянето на надписи за пешеходците „погледни“, днес считаме, че една от причините за тези пътнотранспортни произшествия е недостатъчната предварителна информираност на водачите, че приближава пешеходна пътека. Липсват ясни правила за изпълнение на организацията на движението в районите на пешеходните пътеки в зависимост от скоростта на движението, интензивността на движението, видимостта и др. Считаме, че е необходимо да бъдат разработени ясни и точни правила за изпълнението и поддържането на пешеходните пътеки при различни условия.

13.Успешното решаване на проблемите на безопасността на движението по пътищата е в пряка зависимост от наличието на добре подготвени кадри. В тази насока проблемът е изключително сериозен. Няма достатъчно кадри по Организация и безопасност на движението в общините, в комисиите по пътна безопасност, в пътната полиция, както и в специализираните звена, свързани с пътната инфраструктура. В тази връзка, считаме от името на участниците в конференцията, да се обърнем към компетентните органи и към управляващите програмите в средните и висши учебни заведения да се повиши обучението в тази насока.

14.Изключително притеснителен е големият брой пътнотранспортни произшествия с тежки последици в населените места. За периода 2011-2020г. в населените места са загинали 2246 човека и са били тежко ранени 52467. От тях 1655 загинали и 45091 ранени в градовете, и 591 загинали и 7376 ранени в селата. Една от причините за това състояние е и отсъствието на достатъчно кадри по организация и безопасност на движението в общините. В тази връзка, предлагаме на организаторите и по-специално на ББАПБ да се активизират контактите с общините от гледна точка на обмен на положителни практики и проблеми.

15.Голяма част от проблемите, свързани с безопасността на пътната инфраструктура, са поради недостатъчното или липса на финансиране. Считаме, че пътната инфраструктура е предназначена за ползвателите и тя трябва да осигурява едновременно тяхната мобилност и безопасност. Опазването на живота и здравето на ползвателите е приоритет и този приоритет следва да намери ясна позиция в плановете за финансиране на дейностите. Също така считаме, че по-голямо внимание следва да се отдели на превантивното, поддържане и на своевременното ремонтиране на повредите по пътната инфраструктура в резултат на пътнотранспортни произшествия.


« Назад към всички публикации