гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comМеждународен форум по пътна безопасност и иновации: Нови технологии и добри европейски практик

Международен форум по пътна безопасност и иновации

“ Нови технологии и добри европейски практики”.

Хотел Маринела, гр. София
15 май 2019 г.

Програма


„Десетилетие в действия за пътната безопасност: Какво сме научили? “ - Джон Доусън,  Учредител и председател на EuroRAP


„Нови технологии и добри еврепейски и световни практики“- Георги Терзийски, Председател на управителния съвет, Агенция „Пътна Инфраструктура"


"Инфраструктурна Директива 2008/96 /ЕО, възможности след преосмисляне и преразглеждане" -  Филип Тропмън, Европейска Комисия


„Приемане и прилагане на 2008/96 / EC в България“ - инж.Росица Спасова, член на ББАПБ в секция „Одитори по пътна безопасност“


„ГИС за пътна безопасност “- Ян Капъл, ESRI Транспорт Европа


„Пътна безопасност основаваща се на данни“ – Ричърд Лакс, Kapsch TraffiCom


"Иновативни подходи и модели за електронно пътно таксуване в България- Олег Асенов, Началник на отдел “Управление на информационните системи и инфраструктура”, Агенция „Пътна Инфраструктура“


"Безопасно управление на скоростта и прилагане"Филип Уейджарс, Председател, IRF Комитет по прилагане“


„Какво означава RADAR за България и българските инженери.“– Оливера Джорджевич, EIRA-EuroRAP, Директор на проект, RADAR


„Оценка на влиянието на дейности по подобряването на пътната безопасност“– Хатем Шабани, Старши транспортен специалист , Световна банка


“Пътна безопасност и иновации в центъра на ивестициите -EiB център” – Пер Матиасен, Старши транспортен инженер, Европейска инвестиционна банка


“Звездно оценяване на испанската национална мрежа” – Луис Пуерто, RACC


“Звездна оценка на дизайн – „опитай преди да купиш (и построиш)“” – Джеймс Брадфърд, Глобален продуктов директор, EuroRAP


““SLAIN” – спасяване на живот чрез удължаване на срока на действие на Директива 2008/96 / ЕО в Хърватия, Гърция, Италия и Испания” – Стелиос Ефстахиадис, Транспортни решения


“Програма за по-безопасни пътища в Обединеното Кралство – актуализация” – Джон Доусън  „Учредител и председател на EuroRAP

International Road Safety & Inovation Forum

“ Leveraging New Tehnologies &

Good Practices From Europe and Beyond”.

Hotel Marinela, Sofia, Bulgaria
15 May 2019 г.

Program


„A Decade of Action for Road Safety: What have we learned?“ - John Dawson,  Founding Chairman, EuroRAP


„New technologies and good European and world practices“- Georgi Terziiski, Chairman of the Board, „Road Infrastructure Agency"


"Revision of the EU Directive on Road Infrastructure Safety Management (RISM)" -  Philipp Troppmann, European Commission


„Adoption and implementation of 2008/96 / EC in Bulgaria“ - Rossitsa Spassova, member, Bulgarian Branch Association "Road Safety"


„Mainstreaming Road Safety With GIS“- Ian Koeppel, ESRI Europe Mainstreaming


„New directions for data-driven road safety“ – Richard Lax, Kapsch TraffiCom


"Innovative approaches and models for electronic tolling in Bulgaria- Oleg Asenov,Head of “Information Systems and Infrastructure Management”, Agency „Road Infrastructure“


"Safe speed management & enforcement "Philip Wijers, Chair, IRF Committee on Enforcement


„What RADAR means for Bulgaria and Bulgarian Engineers.“– Olivera Djordjevic, EIRA-EuroRAP, Project Director, RADAR


„Evaluating the impacts of road safety treatments“– Hatem Chahbani, Senior Transport Specialist, the World Bank


“Road safety at the heart of investment - the EiB hub” – Per Mathiasen, Senior Transport Engineer, European Investment Bank


“Star Rating the Spanish national, network” – Lluis Puerto, RACC


“Star Rating of designs - – „“try before you buy (and buiLd)"“” – James Bradford, Gtobat Product Director, EuroRAP


““SLAIN” – Saving Lives Assessing and Improving TEN-T Road Network Safety” – Stelios Efstathiadis, Transportation Soiutions


UK’s Safer Road Programme – update – John Dawson, EuroRAP


« Назад към всички публикации