гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comRADAR project: Production of Promotion Video

Във връзка с участието на Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ като партньор в международния проект RADAR, Сдружението обявява процедура за набиране на фирма за изработка на промоционален видеоклип.

 

Проект RADAR: Изработка на промоционален видеоклип

Оферта за представяне на резултатите на проекта RADAR с промоционално видео

ЗА: Целта на промоционалното видео е да покаже работата, успехите, партньорството на проекта RADAR и накрая да покаже основната продукция - Стратегия за подобряване на пътната безопасност на инфраструктурата на Дунав (DIRSIS) и да представи нейното развитие (курсове за обучение, срещи на RSEG, пилотни действия). Задачата е да се разработи HD промоционален видеоклип с координирани послания и разработване на дизайна на марката на проекта.

Консултантът за създаване на промоционално видео за проект RADAR трябва да:

• Разработи видео концепция въз основа на сценарий, който ще бъде разработен и доставен от мениджър комуникации по проект RADAR - Нина Петрич.

• Направи подходящи кратки интервюта с партньорите по проекта (чрез видео разговор) бенефициенти и заинтересовани страни.

• Работи върху дизайнерските продукти за тази консултация, включително снимки и видеоклипове с висока резолюция.

КАКВО:

• Видеозаснемане и редактиране.

• Описание, превод и субтитри на английски език.

• Допринасяне за развитието на текста.

• Пълни права за използване на музика (или музика, за която са предоставени авторски права).

• Един напълно продуциран клип с приблизително 5 минути дължина в резолюция 1080p (HD), насочен към споделяне с националната аудитория, включително държавни институции, заинтересовани страни, местни общности, както и международна публика - ако е възможно.

Повече информация в Техническото задание за изработка на промоционално видео.

Моля, изпращайте предложения на nina.petric@amzs.si с тема: Промоционален видеоклип за проект RADAR. Крайният срок е 28 май 2021 г.

Прочети повече: ТУК

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In connection with the participation of the Bulgarian Branch Association „Road Safety“ as a partner in the international project RADAR, the Association announces a procedure for recruiting а company to take over the production of promotion video.

RADAR project: Production of Promotion Video

Tender for Showcasing RADAR project’s outputs with a promotion video

ABOUT: The purpose of the promotion video is to showcase RADAR project’s work, successes, partnership and finally to showcase the main output – Danube Infrastructure Road Safety Improvement Strategy (DIRSIS) and present its development (Training courses, RSEG meetings, pilot actions). The assignment is to develop a HD promotion video with coordinated messages and development of the project brand design.

The consultant for producing a promotion video for project RADAR must:

  • Develop the video concept based on the scenario which will be developed and delivered by RADAR project Communications Manager – Nina Petrič.
  • Perform appropriate short interviews with the project partners (via video call) beneficiaries and stakeholders.
  • Work on the designer products for this consultancy, including high resolution photographs and videos.

WHAT:

  • Video shooting and editing.
  • Narration, translation, and subtitles in English.
  • Contributing to the script development.
  • Full usage rights for music (or music for which copyright has been granted).
  • One fully-produced clip of approximately 5 minutes in length in 1080p (HD) resolution aimed at sharing with national audience including government institutions, stakeholders, local communities as well as an international audience – if possible.

More information in the Terms of Reference for Production of Promotion Video.

Please submit proposals to nina.petric@amzs.si with the subject line: RADAR project Promotion Video. The deadline is May 28, 2021.

Read more: HERE


« Назад към всички публикации